Napíšte nám

Kontaktný formulár

Všeobecný kontakt

karatnet@karatnet.sk

Sociálne siete

Bratislava / Sídlo spoločnosti – SR

Komárovská 62

821 06 Bratislava

Slovenská republika

+421 917 565 363

 

KaratNet Slovakia s.r.o.

Vrakunská 37

821 06 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 44064268

DIČ/IČ DPH: SK2022564159

IBAN: SK93 0200 0000 0031 5270 9151

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 51316/B

Žilina / Call Centrum

Kuzmányho 8

010 01 Žilina

Slovenská republika

+421 2 22 111 801

 

KaratNet Call s.r.o.

Kuzmányho 8

010 01 Žilina

Slovenská republika

IČO: 48062839

DIČ/IČ DPH: SK2120036292

IBAN: SK33 0900 0000 0050 6795 8603

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 63407/L

Praha / Sídlo spoločnosti – ČR

Na Hutmance 1045/7e

158 00 Praha 5

Česká republika

+420 736 410 988

 

KaratNet s.r.o.

Na Hutmance 1045/7e

158 00 Praha 5

Česká republika

IČO: 01718321

DIČ: CZ01718321

IBAN: CZ11 5500 0000 0075 3893 1001

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Praha, Oddiel: C, Vložka č.: 210609

Téma Meno E-mail Telefón Správa

Beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú spracovávané za účelom komunikácie týkajúcej sa možnej spolupráce alebo uzatvorenia zmluvy. Bližšie informácie nájdete v zásadách spracovania osobných údajov.

Pravidlá

Zásady spracúvania osobných údajov

V súlade s legislatívou o ochrane osobných údajov (GDPR) sme vypracovali zásady spracúvania osobných údajov. Keďže naša spoločnosť plne rešpektuje vaše právo na súkromie, chceli by sme vás na tomto mieste informovať ako nakladáme aj s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V rámci tohto dokumentu by sme vás radi informovali o tom ako spracovávame vaše osobné údaje. V tomto dokumente nájdete odpovede na otázky:

 • Kto sme?
 • Aké údaje o vás zhromažďujeme?
 • Ako získavame vaše osobné údaje?
 • Akým spôsobom a ako dlho vaše osobné údaje používame?
 • Komu osobné údaje sprístupňujeme?
 • Aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?
 • Ako nás môžete kontaktovať?

Odporúčame prečítať si celú informáciu o spracúvaní osobných údajov a v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasnosti sa na nás obráťte prostredníctvom kontaktu uvedenom na konci tohto dokumentu.

Kto sme

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť KaratNet Slovakia s.r.o., Vrakunská 12521/37, 821 06 Bratislava, IČO: 44064268 (ďalej len ako „KaratNet Slovakia“) pretože je to nevyhnutné za účelom poskytovania služieb, ktoré pre vás spoločnosť KaratNet Slovakia zaisťuje, tiež z dôvodu oprávneného záujmu a pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

Naša spoločnosť je poskytovateľ aplikácií a softvérových riešení v oblasti farmácie. V tejto súvislosti sa môžeme dostať do kontaktu s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete na základe vášho súhlasu alebo na základe toho, že spolu spolupracujeme.

Aké údaje o vás zhromažďujeme a ako ich získavame?

V súvislosti s našou spoločnosťou môžeme zhromažďovať niektoré z nasledujúcich údajov:

 • Identifikačné údaje - Tieto údaje zahŕňajú základné údaje o vás, ako je vaše meno, priezvisko alebo váš titul.
 • Kontaktné údaje - Vaše kontaktné údaje zahŕňajú vašu e-mailovú adresu, ak nám ju poskytnete, alebo vaše telefónne číslo.
 • Údaje o adrese - Tieto osobné údaje zahŕňajú najmä údaje o adrese, na ktorej pracujete alebo kde pôsobíte.
 • Informácie o pracovnom zaradení - Medzi tieto údaje patria napr. informácie, na akej pracovnej pozícii pôsobíte.
 • Platobné údaje - Tieto informácie zahŕňajú vaše platobné údaje, ako je číslo účtu atď.

Vaše údaje získavame od vás, teda na základe toho, aké údaje nám o sebe poskytnete.

Ako vaše údaje používame a ako dlho?
Výber zamestnancov, uchádzači o zamestnanie

Poskytnutie údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením pracovnej zmluvy na základe vašej žiadosti ako dotknutej osoby. Neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje vašu účasť na výberovom konaní. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín . K profilovaniu ani k automatizovanému rozhodovaniu nebude prichádzať.

Prevádzkovateľ bude spracovávať vaše osobné údaje 6 mesiacov odo dňa skončenia výberového konania. Po skončení výberového konania osobné údaje neúspešných kandidátov budú zlikvidované do 6 mesiacov. S úspešným kandidátom bude podpísaná pracovná zmluva a osobné údaje sa budú uchovávať v súlade s osobitnými predpismi.

Registrácia do pacientskych programov

V prípade, že nám k tomu udelíte súhlas, budeme spracovávať vaše osobné údaje v rozsahu identifikačných, kontaktných za účelom účasti v pacientskom programe. Tento súhlas udeľujete na dobu trvania pacientskeho programu. Tento súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať.

Zmluva

Ak sa rozhodnete zúčastniť sa na našom projekte, prieskume alebo spolupracovať akýmkoľvek iným spôsobom, vaše osobné údaje budeme spracovávať v rozsahu identifikačných, kontaktných a adries, ako aj údajov o zdravotníckej špecializácii (ak ste lekár alebo zdravotnícky pracovník) a pracovnom zaradení, prípadne aj vaše platobné údaje, ak je to nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy medzi zmluvnými stranami.

Spracovanie predmetných osobných údajov sa uskutočňuje na základe potreby plnenia zmluvy, ktorú medzi nami uzavrieme. Bez údajov, ktoré poskytnete, nie sme schopní uzavrieť alebo ďalej plniť zmluvu spoločne. To však nemení skutočnosť, že uvedenie príslušných osobných údajov je z vašej strany dobrovoľné a môžete sa rozhodnúť, či s nami chcete spolupracovať.

Na tento účel spracovávame vaše osobné údaje po dobu trvania našej zmluvy a následne 3 roky po jej ukončení a sme povinní uchovávať po dobu 10 rokov niektoré údaje týkajúce sa existencie nášho spoločného vzťahu.

Kontaktný formulár na webovom sídle spoločnosti

Na našej webovej stránke máte možnosť nás kontaktovať s otázkami týkajúcimi sa našich služieb. V tomto prípade spracovávame vaše osobné údaje v rozsahu identifikačných, kontaktných a adries vrátane informácií z vašej správy za účelom komunikácie s vami o možnej spolupráci alebo uzavretí zmluvy.

Príslušné spracovanie sa uskutočňuje na základe potreby plnenia zmluvy alebo vykonávania opatrení prijatých pred možným uzavretím zmluvy na vašu žiadosť. Príslušné spracovanie je dobrovoľné. Ak nám kontaktné údaje na seba neuvediete, v tomto prípade nemôžeme s vami komunikovať o našich službách.

Na tento účel spracovávame vaše osobné údaje po dobu trvania našej komunikácie, najneskôr však do uzavretia zmluvy (tu potom budeme vaše osobné údaje spracovávať na základe iného právneho titulu) alebo do jedného roka od poslednej komunikácie medzi nami.

Komu vaše osobné údaje sprístupňujeme?

Chceme vás uistiť, že vaše osobné údaje starostlivo strážime a nikomu ich neposkytujeme, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné. Vaše osobné údaje zverejňujeme len v nasledujúcich prípadoch:

 • Dodávateľ technických riešení - V rámci technického spracovania využívame ďalších spracovateľov ako Allio s.r.o., Buková 27, 93101 Šamorín, IČO: 35776684.
 • Komunikácia - V rámci našej spoločnej komunikácie využívame služby sprostredkovateľa KaratNet Call s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 48062839, ktoré nám pomáhajú s telefonickým kontaktom alebo spoločnosťami, ktoré nám pomáhajú s rozosielaním poštových a e-mailových správ.
Kde vaše údaje uchovávame?

Vaše osobné údaje sú uložené v rámci EÚ a nie sú predávané mimo hraníc EÚ.

Aké máte práva?

Vzhľadom na to, že spracovávame vaše osobné údaje, máte v tejto súvislosti niektoré práva o ktorých by sme vás radi informovali.

Právo na prístup k údajom podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo získať od nás informáciu o tom, či spracúvame vaše osobné údaje. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, a to v rozsahu: účel spracúvania, kategória osobných údajov, príjemcovia osobných údajov, doba spracúvania osobných údajov a informácia o zdroji, z ktorého sme vaše osobné údaje získali.

Ďalej máte právo na poskytnutie kópie vašich osobných údajov, avšak je potrebné, aby ste to v rámci vašej žiadosti výslovne uviedli. Ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu primeraný poplatok za vystavenie dodatočných kópií.

Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré spoločnosti KaratNet Slovakia poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje vám takto spoločnosť KaratNet Slovakia nemôže sprístupniť.

Právo na opravu alebo doplnenie podľa čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov alebo o doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Využitím tohto práva korektným spôsobom pomôžete udržiavať vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo požiadať, aby bez zbytočného odkladu boli vymazané vaše osobné údaje, ak je naplnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo odvolá výslovný súhlas podľa článku 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (namietanie voči oprávnenému alebo verejnému záujmu), ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 (namietanie voči priamemu marketingu),
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť KaratNet Slovakia podlieha,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (súhlas dieťaťa).

Spoločnosť KaratNet Slovakia nemá povinnosť vymazať vaše osobné údaje, ak ide o spracúvanie:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť KaratNet Slovakia podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
 • alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov na ich uchovávanie; iné spracovateľské operácie počas blokácie nie sú dovolené) v týchto prípadoch:

 • obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti,
 • ak sú vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracúvania (len uchovávanie),
 • potrebujete vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • namietali ste voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem alebo verejný záujem), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti KaratNet Slovakia prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.

V prípade, ak by prišlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, spoločnosť KaratNet Slovakia môže osobné údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať:

 • na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu
 • so súhlasom dotknutej osoby.

Ak by nastala situácia, ktorá by smerovala k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, spoločnosť KaratNet Slovakia o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.

Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme vaše osobné údaje preniesli od spoločnosti KaratNet Slovakia k inému prevádzkovateľovi, ktorého uvediete vo vašej žiadosti, a to za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo na prenosnosť osobných údajov sa uplatní v prípadoch, ak:

 • sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlasu alebo zmluvy
 • spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Právo namietať podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu zodpovednaosoba@karatnet.sk, poštou alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v sídle spoločnosti KaratNet Slovakia.

Po doručení námietky vaše osobné údaje zlikvidujeme, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 • ak spoločnosť KaratNet Slovakia preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo
 • ak sa preukáže, že vaše osobné údaje spoločnosť KaratNet Slovakia potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov pred doručením vašich námietok.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú.

Uvedené právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 • nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a spoločnosťou KaratNet Slovakia
 • povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému spoločnosť KaratNet Slovakia podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Pri poskytovaní našich služieb nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu spracúvania vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. číslo: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: https://www.dataprotection.gov.sk.

Uplatnenie vašich práv podľa čl. 12 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Spoločnosť KaratNet Slovakia poskytne informácie ohľadom spracúvania osobných údajov len na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv, a to za predpokladu, že dotknutú osobu je preukázateľne schopná identifikovať. Bez úspešného overenia vašej identity nie je spoločnosť KaratNet Slovakia povinná poskytovať akékoľvek informácie ohľadom spracúvania osobných údajov. Spoločnosť KaratNet Slovakia tým predchádza neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom a porušeniu vašich práv neoprávnenou osobou.

Vaše práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 • osobne v sídle spoločnosti KaratNet Slovakia,
 • poštou na adrese: KaratNet Slovakia s.r.o., Vrakunská 12521/37, 821 06 Bratislava
 • e-mailom zaslaným na adresu: zodpovednaosoba@karatnet.sk

Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné na jej vybavenie a posúdenie vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade, ak bude vaša žiadosť neúplná, budeme vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti.

Informácie o povahe poskytnutých osobných údajov

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva, poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje; v prípade neposkytnutia takýchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon, poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade ak právny základ je súhlas, dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať.

Záverečné ustanovenia

Spoločnosť KaratNet Slovakia si vyhradzuje právo na akúkoľvek aktualizáciu tejto informačnej povinnosti, a to najmä v súvislosti so zmenami v legislatívnych procesoch. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na webovej stránke prevádzkovateľa. V prípade, ak dôjde k podstatnej zmene ochrany osobných údajov, najmä spôsobu spracúvania osobných údajov, spoločnosť KaratNet Slovakia si svoju informačnú povinnosť splní tak, že pred implementáciou zmien viditeľne zverejní upozornenie.

Týmto zásadami vás chceme ubezpečiť, že k osobným údajom pristupujeme s najväčšou starostlivosťou a rešpektom, riadiac sa platnými právnymi predpismi a využívajúc dostupnú mieru technickej ochrany. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte na e-mailovú adresu: zodpovednaosoba@karatnet.sk.

Zásady sú platné od 1.9.2021.